ການເປີດເຜີຍຂອງ Zoe Monroe ກ່ຽວກັບຄວາມສຸກທີ່ໃກ້ຊິດ.

ການເປີດເຜີຍຄວາມຮູ້ສຶກຂອງ Zoe Mon Monroe ກ່ຽວກັບຄວາມສຸກທີ່ໃກ້ຊິດກັບຜູ້ຊາຍໃນຄຸ້ມບ້ານທີ່ຮັກແພງ.

10:20