Bianca ເຮັດໃຫ້ມີແສງກັບຄົນຂັບລົດແທັກຊີ້.

ນາງ Bianca ໄດ້ສ່ອງແສງກັບຄົນຂັບລົດແທັກຊີ້ຢູ່ໃນບ່ອນນັ່ງຫລັງ:ນາງເອົາລີ້ນຂອງນາງໃສ່ໃນກົ້ນຂອງລາວ,ຈ່າຍຄ່າໂດຍສານປະເພດ.

07:34