Fuck ຄູ່ຮ່ວມທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍແລະຂ້ອຍຈະຜ່ອນຄາຍ.

Fucking ກັບຄູ່ຮ່ວມງານທຸລະກິດຂອງຂ້ອຍໄດ້ຊ່ວຍຂ້ອຍຜ່ອນຄາຍກ່ອນທີ່ຈະເຈລະຈາທີ່ສໍາຄັນ,ແມ່ຍິງນີ້ແມ່ນ mascot ຂອງຂ້ອຍ.

08:00