ຜູ້ບໍລິຫານໂຮງແຮມກໍາລັງເຮັດວຽກກັບຜູ້ບໍລິຫານ.

ໃນມື້ທໍາອິດຂອງກອງປະຊຸມ,ຜູ້ຈັດການຊຸມຊົນ.

07:05