ດູດນັກຂຽນ.

ໃນເວລານີ້,ນັກຂຽນໄດ້ສະແດງໃນຮູບເງົາເລື່ອງ"ຄວາມຮັກ","ຄວາມຮັກ","ຄວາມຮັກ","ຄວາມຮັກ","ຄວາມຮັກ","ຄວາມຮັກ","ຄວາມຮັກ".

12:43